PEACE IS THE ONLY WAY NOW. Мир является единственным способом сейчас.

NOW THE POWER WHICH PROPELS ALL STARS and OUR BODY CELLS, reaction is symbolized by the cross,
IS IN OUR HANDS. (*)

Herb Boreyko.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Boreyko_coat_of_arms
Juden02.jpg


Kопия.


On film: old device, "Tsar Bombe" with only childisch 57 Mt TNT power.
The new ones posses unlimited power.
(and very, very cheap are).
http://kwfs.livejournal.com/7698.html

السلام هو السبيل الوحيد الآن. الآن القوة الذي يحرك كل النجوم وخلايا الجسم، ويرمز الى رد فعل من جانب الصليب، هو في أيدينا

Свет з'яўляецца адзіным спосабам цяпер.
Цяпер сіла, якая рухае ўсімі зоркамі і клеткі арганізма, рэакцыя сімвалізуе крыж, знаходзіцца ў нашых руках.

Мирът е единственият начин. Сега сила, която кара всички звезди и клетки на организма, реакцията се символизира от кръста, е в нашите ръце.

Mír je jediný způsob, jak nyní.
Nyní síla, která pohání všechny hvězdy a buněk v těle, je reakce symbolizuje kříž, je v našich rukou.

Paco estas la sola maniero nun.
Nun la forto kiu pelas ĉiuj steloj kaj la korpo de ĉeloj, la reago estas simbolita de la kruco, estas en niaj manoj.

La paix est la seule façon maintenant. Maintenant, la force qui anime toutes les étoiles et les cellules de l'organisme, la réaction est symbolisée par la croix, est entre nos mains.

Η ειρήνη είναι ο μόνος τρόπος τώρα.
Τώρα η δύναμη που κινεί όλα τα αστέρια και τα κύτταρα του σώματος, η αντίδραση συμβολίζεται από το σταυρό, είναι στα χέρια μας.

La paz es el único camino ahora.
Ahora, la fuerza que impulsa a todas las estrellas y las células del cuerpo, la reacción es simbolizada por la cruz, está en nuestras manos.

평화는 이제 유일한 방법입니다.
이제 별과 몸의 세포를 구동 힘이, 반응이 교차에 의해 상징되고, 우리 손에 있습니다.

Taika yra vienintelis būdas dabar.
Dabar jėga, kuri skatina visus žvaigždutes ir organizmo ląstelių reakcija simbolizuoja kryžiaus, yra mūsų rankose.

Nunc demum pace.
Stellarum autem vis corporis agitque cellulis motus significatur per crucem in manu.

Miers ir vienīgais veids tagad.
Tagad spēks, kas vada visas zvaigznes un organisma šūnas, reakcija simbolizē krusta, ir mūsu rokās.

Frieden ist der einzige Weg jetzt.
Jetzt Die Kraft, die alle Sterne und unsere Körperzellen treibt, die Reaktion durch das Kreuz symbolisiert wird, ist in unseren Händen.

Fred er den eneste måten nå.
Nå kraften som driver alle stjernene og kroppens celler, er reaksjonen symbolisert ved korset, er i våre hender.

صلح تنها راه است در حال حاضر. درحال حاضر نیروی است که تمامستاره ها و سلول های بدن می راند،واکنش، نماد صلیب، در دست مااست.

Pokój jest teraz jedynym wyjściem.
Teraz Siła która napędza gwiazdy i komórki naszego ciała, symbolem której jest krzyż, jest w naszych rękach.


A paz é o único caminho agora. Agora, a força que impulsiona todas as estrelas e as células do corpo, a reação é simbolizada pela cruz, está em nossas mãos.

Мир является единственным способом сейчас.
Теперь сила, которая движет всеми звездами и клетки организма, реакция символизирует крест, находится в наших руках.

Mier je jediný spôsob, ako teraz.
Teraz sila, ktorá poháňa všetky hviezdy a buniek v tele, je reakcia symbolizuje kríž, je v našich rukách.

Fred är den enda vägen nu.
Nu den kraft som driver alla stjärnor och kroppens celler, är reaktionen symboliseras av korset, är i våra händer.

A béke az egyetlen út most.
Most az erő, amely vezérli a csillagokat, és a szervezet sejtjei, a reakciót jelképezi a kereszt a mi kezünkben van.

La pace è l'unico modo per ora. Ora, la forza che spinge tutte le stelle e le cellule del corpo, la reazione è simboleggiato dalla croce, è nelle nostre mani.kappa;(*)
Satan, ist es wirklich.
http://nspap.livejournal.com/91353.html


Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg

Krieg von Schwulen und Pädophilen gegen Leute,
die normal ficken.

Марш советских танкистов "Трактористы" Marsch der sowjetischen Panzeriste. March Soviet Tankists.

Марш советских танкистов. "Броня крепка и танки наши быстры..."
Песня из кинофильма "Трактористы" 1939 год:
https://kwfs.livejournal.com/35932.html


От 29.12.2019 эта песня является гимном всех ариев.
Каждый, кто хочет присоединиться, должен научиться древне - арийского языка.


Vom 29.12.2019 ist dieses Lied die Hymne aller Arier.
Wer mitmachen will, muss die alt - arische Sprache lernen.


From 29.12.2019, this song is the anthem of all Aryans.
Anyone who wants to join us must learn the old Aryan language.Оригинал.
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты -
Своей великой Родины сыны.
Припев:
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И Ворошилов в бой нас поведет!
Заводов труд и труд колхозных пашен
Мы защититм, страну свою храня,
Ударной силой орудийных башен
И быстротой, и натиском огня.
Припев.
Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде
Мы на чеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.
Припев.
А если к нам полезет враг матерый,
Он будет бит повсюду и везде! (*)
Тогда нажмут водители стартеры
И по лесам, по сопкам, по воде....

(*)
Я предпочитаю изменить этот стих на следующий:
Это будет бит везде и в пизде

А это современная версия в исполнении Дарьи.


Оригинал.


Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg

GERMANIA (*) - WELTHAUPSTADT ALLER ARIER. GERMANIA (*) - WORLD CAPITAL OF ALL ARIANS.

ГЕРМАНИЯ (*) - МИРОВОЙ КАПИТАЛ ВСЕХ АРИАН.
Бывший Cвященный Город всех арий, когда наши предки вернулись с Марса миллион лет назад, и истории начались снова.
Ehemalige heilige Stadt aller Arien, als unsere Vorfahren vor einer Million Jahren vom Mars zurückkehrten
und die Geschichten von neuem begannen.
Former holy city of all arias when our ancestors returned from Mars a million years ago and the stories started again.


Подмосковные Вечера


(*) Im alten Sinne des Wortes: Die Nachbarn.

(*) In the old sense of this word: The Neighbors.

(*) В старом смысле слова: Cоседи.

TABLE OF CONTENTS. Оглавление.TODAY'S EVERYDAY LIFE.
Сегодня повседневной жизни.
http://kwfs.livejournal.com/5347.html

A BIT OF HISTORY OF THE GREAT WAR.
Немного истории сошел Великой войны.
http://kwfs.livejournal.com/4967.html

THE CASE OF SYRIA.
Случае с Сирией.
http://kwfs.livejournal.com/4720.html

THE CASE OF UKRAINE.
Cлучае с Украиной.
http://kwfs.livejournal.com/8874.html

1. Was Wahrheit ist. 1. Что это правда. 1. What is the truth.

Не нужно слишком много понимать слова,
чтобы понять это сообщение.

Es ist nicht notwendig, Wörter zu viel zu verstehen,
um diese Botschaft zu verstehen.


You don't have to understand words too much to understand this message.Во-первых.
Вы должны войти в истину.
Правда-большая, красивая, открытая дверь.
Перед ними-это пар, грязь, но, как войдет внутрь, то есть в хранилище всего из золота.
(Но я трахаю все подряд.)

Erstens.
Sie müssen die Wahrheit eingeben.
Die Wahrheit ist eine große, schöne, offene Tür.
Vor Ihnen-es ist Dampf, Schmutz, aber, wie es hineingeht, das heißt, in der Lagerung von allem Gold.
(Aber ich ficke alles.)

First of all.
You must enter into the truth.
The truth is a big, beautiful, open door.
In front of them is steam, dirt, but as it goes inside, that is, in the vault of everything made of gold.
(But I fuck everything.)

A найти истину не так просто.

Und die Wahrheit zu finden ist nicht so einfach.

And finding the truth is not so easy.Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg
HERB
  • 3rp

(*) WHO TO FUCK FIRST STOLTENBERG OR KACZYNSKI? ULTIMATUM.                                                                                                                                                                      Poznań 16.10.2020


                                                                                                                                        Donald "Don" Trump
                                                                                                                                        Whyte Hose
                                                                                                                                        Washington D. C.

                WHO TO FUCK FIRST STOLTENBERG OR KACZYNSKI?
                                                ULTIMATUM.https://literat.ug.edu.pl/~literat/cnwybor/053.htm
II.
"And the earth stands-and ages the abyss,
And they're all alive right now,
Of which one cube is not left,
Though there will be people as they were..."
III.
"How not to be bored on stage so small,
So it was not made masterpiece,
Where all the ideals played out,
And the Theater paid of with life -"
Cyprian K. Norwid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprian_Norwid

Let me start by introducing myself.:
My name is marshal Adolf and I have the rank of SS Marshal at the same time Reichsleiter of the III REICH.
But before I start, I need a cup of tea.


I won't be writing much because I'm preparing a coffin for brother Kaczynski.


My character is calm.


As I reported earlier we start the operations of connecting our ancient lands.

Указ Пяста II. Dekret von Piast II.

This is a response to the actions taken against us by an
International Gang of Jews, Faggots, Catholics, Paedophiles and other Perverts.

Here, my cousin Boleslaw I The Brave stakes the border piles on the Saale river (1002 y.).
Bolesław_I_the_Brave_orders_to_hammer_the_border_posts_in_Elbe_and_Soława_by_Józef_Peszka_ca._1810.png

The Final Demand.
You have many friends, acquaintances and enemies (and there will be even more soon).
Send please the message that everyone has retreated behind this line, the Elbe line and the Saale
to Friday 30.10 16:00.
We are probably cultural people and we do not have to do something like that.
Why would this outstanding ecologist, Al Gore, realize that the atmosphere in Europe has actually warmed up.
For my sake, up to 10 million degrees.
And also kindly take your troops from this region in the first place, they will soon be needed in the USA.
And from us also from Poland too in first que, we can handle everything and everyone here.
Anyway, after the bankruptcy of Deutsche Bank soon, even Germans from the Rhine will ask us for help as in 1945.
And we will give her (Правда Дядя?).
And they will have to buy vodka for it yet.
And the vodka must be cold.
And thick.
Like juice from ...

You all come here to extort money from serious people with the help of local Jews, gays, Catholics, pedophiles and other junkies.

WAŻNIAKI: KOKSU 5 GRAM!

Now you're all bankrupt yourself and you want to start a fight against Minsk from our land.
If that happens, it will be as follows.

In front of the pilots and their commanders who participated in this operation, we will chop up their wives and mistresses.
Then children and grandchildren, then mothers and grandmothers, and finally themselves.
And all this will be filmed in 2 plans, to later teach Aryan children what to expect when they turn 14 and come up with stupid ideas.

After all, everyone in the World knows that Kaczynski is a crazy, lazy and greedy gay

"(1962)The Two Who Stole the Moon."  (and one have to be crazy to be a gay)
and will give such an order.

After all, he is still convinced (as is his top aide) that:

1. The Uncle shot down a plane with his brother, the same faggot as him, on board.
2. He planted a bomb just to be sure.
3. Have gave the pilot a " Newbie" (Novichok).
Kaczynski has been talking about it all the time for 10 years, everybody knows that.

I'm in your shoes, Don, would look in the mirror and ask myself if it was worth sacrificing my achievements
and the best people to defend such a madman.If I were you, Don wouldn't even think for three hours what to do, just call Moscow - you have a free phone.
Maybe Uncle will let your men fly out of here by 30.10 and not shoot them down the way they would later.
He has a big heart for everyone like Marshal Stalin, and like him he reaches out to everyone for consent.
(Sisyphean works).


You have to wonder if you want to go down in history not only as the last president of the United States,
but as the last president who sacrificed his people's lives to protect the old ass of some crazy faggot.


And please, don't forget about it:


Because after this war, this is what it's gonna be.


Unlike you and Uncle, I didn't go to any war academies, and so did Adolf I, but even sooner than he did,
I will turn Europe into a bonfire.


It's better to call and not have a conversation like this.

Or especially this one:


However, if you decide to withdraw, I have such a very kind wish that you leave half of the war equipment
as payment for the unauthorized use of my land.
And I don't want nobody to fuck me even for a dollar.
Характер у меня спокойный, в общем.


Signed:
д^Aрий "Адольф II" Новак де Пeсковский
Reichsmarshall SS
https://ss-3rp-gov.livejournal.com
https://vssat.livejournal.com
2019.08.06.jpg

Reichsleiter
https://3rp.livejournal.com


References, to:
Commander-In-Chief of The Northern Front
Vladimir "Uncle" Putin
Moscow, Kremlin

Commander-In-Chief of The Belarusian Front
Alexander "Al" Lukashenko
Minsk
(*) By the way, Don.
Who would you advise me to fuck off first?
If Kaczynski is, the howl of those 38 million Catholic cunts will be so great that it will make it to Washington.

DOCENT STONOGA APELUJE O DATKI DLA RYDZYKA.

And if Stoltenberg is:

 Хороший фильм, не так ли?